USLUGE

Usluge u vezi sa otpacima i otpadom

01

PREUZIMANJE

Našim specijalizovanim vozilima preuzimamo otpad.
02

TRANSPORT

Transportujemo ga do mesta za postupanje, koje je propisanog zakonom.
03

UNIŠTAVANJE ILI PRERADA

U skladu sa zakonom pristupamo konačnom zbrinjavanju otpada.